امور کارکنان قراردادی

تعداد بازدید:۷۸۳
شرح وظایف

تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل :
پیش نویس ابلاغ جابجایی،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه ،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تهیه احکام پرسنلی .
تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود .
پیش بینی و تهیه نیازهای پرسنل .
شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف .
پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه .
تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گروه و تغییر عنوان .
انجام امور مربوطه به گزینش کارکنان.
بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل .
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه .
پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی .
 انجام امور مربوط به تمدید قرارداد و تکمیل فرم های تمدید قرارداد .
انجام سایر امور ارجاعی .
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی .


 

انواع قراردادها

باتوجه به تنظیم صورتجلسه قراردادهای نیروهای قراردادی مقرر گردید کلیه قراردادهای مرکز به دو نوع قرارداد انجام کار معین حرفه ای و قرارداد انجام کار غیرحرفه ای تقسیم بندی شود.

قرارداد انجام کار معین حرفه ای : شامل افرادی می باشد که تحصیلات دانشگاهی داشته و طبق طرح طبقه بندی مشاغل شرایط احراز شغل پیشنهادی از نظر تحصیلات و دوره های مربوطه را داشته باشد و جایگاه عنوان شغل پیشنهادی نیز در تشکیلات سازمان مورد نظر پیش بینی شده باشد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۲