معرفی دپارتمان

بسمه تعالی
 
سازمانها ، مجموعه ای از عوامل انسانی ، تکنولوژی ، فنی ، ساختاری ، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدف های  از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند . بدون شک با توجه به اینکه این هدف ها و منافع افراد الزاما برهم انطباق نداشته ، شیوه  مواجهه  مدیران در ایجاد  تعادل ، کاهش تعارض و استفاده بهینه از توانایی های بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است.
در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب می شوند که بی توجهی به خواست و تامین نیاز های مورد نظر آنها غیر قابل اجتناب است . بدون تردید فرایند بهره وری نیروی انسانی متاثر از عامل خاصی نیست و نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است . از آنجایی که بهره وری مقوله ای انتزاعی نبوده و لزوما  جنبه کاربردی باید داشته باشد ، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقاء آن خواهد داشت و از این منظر ، مشارکت کارکنان دارای اهمیت ویژه ای است . چرا که توجه و تاکید به کرامت انسان به عنوان یک عامل استراتژیک در جنبه های گوناگون سازمان است که سرنوشت بهره وری را رقم می زند و توجه هر چه افزون تر به این عامل ، هدایت و جهت دهی مناسب به فعالیت ها و فراهم آوردن زمینه های ضروری برای رشد و شکوفایی تواناییهای بالقوه وی باید در راس برنامه های سازمان قرار گیرد و بدون شک توفیق در برنامه های مدیریت مشارکتی ، بهره وری را به سر حد کمال خواهد رساند.
از عمده مزایای ناشی از اجرای نظام مدیریت مشارکتی در قالب مفهوم بهره وری می توان موارد زیر را برشمرد:
 
1. اعطای فرصت و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان
2. باور به نقش انسان به عنوان مهمترین عامل تحول و تولید ارزشهای نوین و توسعه و ارتقاء ارزشهای انسانی در سازمان
3. ارتقاء فرهنگ بهره وری در کار و بهبود کیفیت زندگی کاری
4. ایجاد جو مناسب در محیط کار برای بروز خلاقیتها و شکوفایی استعدادها
5. رواج روحیه پژوهش در کارکنان
6. ایجاد ارتباطات مناسب در سطوح سازمان و تقویت روحیه همبستگی و همکاری و کاهش تعارض
7. ایجاد رابطه و حس اعتماد دو سویه مدیر و زیر دستان
8. ایجاد و ارتقاء انگیزه میل به همکاری در افراد.
9. کاهش ضایعات و هزینه ها و شکل گیری تفکر صرفه جویی
10. افزایش سود و جذب سرمایه بیشتر
11. ایجاد حس مسئولیت پذیری و تعهد و القا احساس مالکیت
12. از بین بردن فرهنگ حاشیه نشینی
13. تقویت روحی افراد ضعیف
14. اصلاح روابط اجتماعی و کاری
 
و نکته پایانی اینکه خوشبختانه مرکز با مدیریت مشارکتی در راستای همه آن چیزی که گفته شد و بیش از آن در حال پیشرفت است  و انشاءالله بنده هم بتوانم به عنوان کوچکترین عضو خانواده مرکز قلب و عروق شهید رجایی بر اساس تکلیفی که به عهده من قرار داده شده است و بیش از آن که شخصا وظیفه انسانی و اعتقادی و شرعی  خود میدانم خادم همکاران محترم باشم و بتوانم سهم کوچک و ناچیزی در پیشبرد امور داشته باشم.
 
        با تشکر
        محسنی 
       مدیر منابع انسانی