واحد نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۹۷۷
امور نقل و انتقالات و ماموریتها

  مراحل ماموریت پرسنل مرکز به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی :


1- دریافت نامه منضم به درخواست متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول .
2- ارجاع نامه از طریق دفتر مدیریت توسعه به رئیس اداره نیروی انسانی .
3- ارجاع رئیس اداره نیروی انسانی به کارشناس مربوطه .
4- در صورت موافقت کمیته در خصوص تعیین محل خدمت با واحد ذیربط مکاتبه می شود.
5- وصول موافقت واحد مقصد و ارجاع آن به کارشناس مربوطه .
6- ارسال و اعلام نامه موافقت به واحد مربوطه .
7- دریافت ابلاغ فرد از واحد مربوطه .
8- صدور ابلاغ ومعرفی فرد به واحد تعیین شده .
9- وصول نامه شروع به کار از سازمان مقصد .
10- اعلام شروع به کار به واحد مبداء.


  انتقال قطعی پرسنل از سایر دستگاهها و سازمانها


  1- دریافت نامه اعلام پست و موافقت با انتقال فرد از واحد مقصد توسط دفتر مدیریت توسعه
  2-  ارجاع نامه به رئیس اداره نیروی انسانی و ارجاع رونوشت به کارشناس مربوطه
  3-  تهیه پیش نویس نامه جهت اخذ موافقت حراست مرکز توسط کارشناس مربوطه و ارجاع آن به رئیس اداره نیروی انسانی
  4-  دریافت پاسخ از حراست مرکز.
  5-  در صورت موافقت واحدها ی مربوطه با انتقال فرد مکاتبات مربوطه انجام می گیرد.

  یادآوری: در صورت عدم موافقت کمیته مراتب به واحد مقصد اعلام خواهد شد.

  6-  تهیه ابلاغ انتقال قطعی توسط کارشناس امور نقل و انتقالات و ارجاع به رئیس اداره و بررسی توسط رئیس اداره و ارجاع آن به دفتر مدیریت توسعه .
  7-  امضا ابلاغ توسط مدیریت و ارسال رونوشتهای آن به واحدهای مربوطه(واحد مبدا،واحد مقصد،فرد).
 آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۱