واحد آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی

تعداد بازدید:۱۲۱۵
به نام خدا

آموزش و توانمند سازی

 تاریخچه:

 باتصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه 1364، وظایف و مسوولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاهها جدا و به دانشگاههای علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبدیل شدند. با تصویب و اجرای تشکیلات دانشگاههای علوم پزشکی در 20/1/1369 "آموزش ضمن خدمت" در حوزه مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌ای به صورت گروه کارشناسی آغاز به کار نمود و به کار خود ادامه داد. در سال 1384 با تغییر ساختار تشکیلاتی مدیریت‌های "تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌ای" و "نیروی انسانی" دانشگاه و تشکیل "مرکز نوسازی و تحول اداری"، گروه آموزش ضمن خدمت همراه با گروه تشکیلات در این مرکز به کار خود ادامه داد. در تجدید ساختار مجدد دانشگاه در سال 1387 و تغییر عنوان "مرکز نوسازی و تحول اداری" به "مدیریت توسعه و سرمایه نیروی انسانی"، این گروه در این مدیریت کماکان به کار خود ادامه می‌دهد.
 
اهداف:
 • افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات کارکنان دانشگاه
 • ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی دانشگاه
 • ارتقاء مهارتهای حرفه‌ای کارکنان
 • ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارتهای آنها با وظایف جدید
 • فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان

وظایف:
 • توسعه کمی و کیفی آموزش‌ ضمن خدمت دانشگاه در چارچوب سیاست‌های معین
 • اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان
 • ارزیابی آموزش‌ها و استفاده از نتایج آن در بهبود فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی
 • استفاده از رویکردهای مختلف آموزش‌های ضمن خدمت به ویژه آموزش‌های غیر حضوری و الکترونیکی
 • تجهیز آموزش‌ها به فن‌آوری‌ها و نرم‌افزارهای روز آموزشی

آموزش

چه دوره های آموزشی را پرسنل باید طی نمایند :

1- دوره آموزشی بدو خدمت که اجباری می باشد و ساعت آن جزء ساعات آموزشی دوره های ضمن خدمت محسوب نمی شود.

2- دوره های آموزشی حین خدمت که در موارد زیر محاسبه میشود (جهت پرسنل رسمی ، پیمانی ) :

 - قابل محاسبه در احکام پرسنلی

- قابل محاسبه در ارزشیابی سالیانه

- قابل احتساب جهت اخذ مدرک معادل ( طبق قوانین گذشته)

جهت ثبت نام در دوره آموزشی بدو خدمت به سایت WWW.esist.tums.ac.ir مراجعه نمایید ، آزمون این دوره بصورت حضوری است.آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۲