واحد ارزشیابی

تعداد بازدید:۶۳۱
واحد ارزشیابی

مقدمه:

به منظور ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دستگاههای اجرایی و با توجه به بخشنامه شماره 194155/1803 مورخ 20/10/83  سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ،ارزشیابی سالانه با توجه به موارد ذیل جهت کارکنان رسمی ، پیمانی و طرحی غیر هیأت علمی انجام می گیرد:

1-    فرم های ارزشیابی در بهمن‌ماه هر سال در اختیار کارکنان مشمول قرار گرفته و در پایان اسفند ماه جمع آوری می‌گردد.
2-    فرم های ازرشیابی به 4 دسته ذیل تقسیم بندی می شوند:
       -    فرم های ارزشیابی مدیران : برای ارزشیابی روئسای سازمان های استانی ، مدیران کل ، فرمانداران و معاونین آنها
       -    فرم ارزشیابی سر پرستاران: برای ارزشیابی روئسای اداره ، قسمت، گروه و مشاغل همتراز
       -    فرم ارزشیابی کارشناسان: برای ارزشیابی متصدیان مشاغل کارشناسی و مشاغل همتراز کارشناسی
       -    فرم ارزشیابی کارکنان: برای ارزشیابی سایر کارکنان
3-    حد اکثر امتیاز فرم های ارزشیابی سالانه طبق معیارهای ذیل به افراد تخصیص می یابد:

معیار

سطح
عملکرد
توسعه رفتار
پشنهاد و کاآفرینی
تشویقات امتیاز ویژه
امتیاز منفی
مدیران
40 20 20 10 10 10-  
سرپرستان
45 20 20 5 10 10-  
کارشناسان
45 17 23 5 10 10-  
کارکنان
40 12 33 5 10 10-  

4.-    حد نصاب نمره ارزشیابی کسب حداقل 60% از مجموع نمرات خواهد بود.

کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری:

به منظور گسترش عدالت اداری و اعمال ضوابط شایستگی و وضعیت خدمتی کارکنان دولت از نتایج ارزشیابی در موارد ذیل استفاده می شود:
-    معرفی کارشناسانی که بتوانند حد نصاب نمره ارزشیابی سالانه را کسب نمایند جهت طی دوره های بهبود مدیریت.
-    معرفی ارزشیابی شوندگانی که حد نصاب نمره عملکرد را کسب ننمایند جهت طی آموزش شغلی و دوره های توانمندیهای عمومی و دوره های فرهنگی و اجتماعی.
-    انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی با توجه به نمره ارزشیابی دو سال متوالی و دستورالعمل مربوطه
-    مدیران و سر پرستارانی که طی دو سال متوالی حد نصاب نمره ارزشیابی را کسب ننمایند به پستهای پائینتر تنزل
می یابند.
-    اعطای یک طبقه تشویقی در طول خدمت برای آندسته از کارکنانی که در 5 سال متوالی موفق به کسب 85% نمره ارزشیابی سالانه گردند.

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۱