واحد بازنشستگی

تعداد بازدید:۵۲۱
واحد بازنشستگی

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با بیش از 700 بازنشسته جزء بزرگترین مرکز آموزشی و ارئه دهنده خدمات بیمارستانی است که راساً خدمات امور بازنشستگی را به بازنشستگان محترم ارئه می دهد از جمله این خدمات : برقراری حقوق بازنشستگی – برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد – ارائه حکم حقوقی – مکاتبات مربوط به پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت به افراد تحت تکفل بازنشستگان – ارائه سایر خدمات اداری در خصوص افرادی که در شرف بازنشستگی قرار دارند از جمله استرداد و انتقال کسور بازنشستگی در اجرای قانون نحوه انتقال حق بیمه صندوق های بازنشستگی – سایر خدمات رفاهی.
آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۱